Particulier

Milieuschadeverzekering

Een milieuschadeverzekering biedt dekking op het moment dat er onbedoeld schade wordt aangericht aan het milieu. Bijvoorbeeld verontreiniging van bodem of water.

Een milieuschade­verzekering afsluiten?

Bescherm je organisatie tegen financiële risico’s veroorzaakt door milieuschade. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een milieuschadeverzekering?

Wat is een milieuschadeverzekering?

Een milieuschadeverzekering, ook bekend als milieu-aansprakelijkheidsverzekering, is een polis die de kosten dekt die voortvloeien uit milieuschade veroorzaakt door de activiteiten van een bedrijf of organisatie. Deze verzekering is specifiek ontworpen om bedrijven en organisaties te beschermen tegen de financiële gevolgen van milieuschade, zoals bodem- of waterverontreiniging. 

Waarom een milieuschadeverzekering afsluiten?

Hoewel je misschien niet direct verwacht te maken te krijgen met milieuschade, is het belangrijk je te realiseren dat de kosten van eventuele schade kunnen oplopen tot miljoenen euro’s. Dit is een hoog bedrag in vergelijking met de premie, die gemiddeld tussen de € 300,- en € 500,- per jaar bedraagt. Ondernemers die geen milieuschadeverzekering hebben, kunnen geconfronteerd worden met onverwachte hoge kosten na milieuschade. Daarom is het verstandig je goed te verzekeren door een milieuschadeverzekering af te sluiten. 

Kortom, de milieuschadeverzekering biedt niet alleen financiële dekking, maar waarborgt ook de bedrijfscontinuïteit en ondersteunt reputatie- en juridische bescherming. Het afsluiten van deze verzekering toont bovendien aan dat het bedrijf maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en actief bezig is met het naleven van milieuwetgeving.

Milieuschadeverzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een milieuschadeverzekering die bij jouw organisatie past? Vul dan je (bedrijfs)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering. 

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze deskundige adviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat jouw belang voorop en we zoeken graag met jou naar een milieuschadeverzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste milieuschadeverzekeraars

Wij werken o.a. samen met

Zo vraag je gemakkelijk een milieuschadeverzekering aan

Stel hier jouw pakket bedrijfsverzekeringen samen
1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de milieuschadeverzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de milieuschadeverzekering af.

Alles wat je moet weten over de milieuschadeverzekering

Wat wordt er gedekt bij de milieuschadeverzekering?

Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen bedrijven en organisaties onbedoeld milieuschade veroorzaken. Dit kan plaatsvinden op hun eigen terrein, maar ook op dat van derden of nabijgelegen locaties. Wanneer er een milieu-incident optreedt, kan dit leiden tot aanzienlijke financiële schade. Om deze reden is het cruciaal dat bedrijven en organisaties een passende verzekering hebben voor dergelijke situaties. Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat doorgaans wel en niet wordt gedekt door een milieuschadeverzekering. Let op, de dekkingen en uitsluitingen kunnen per verzekeraar verschillen.

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Hoe werkt het eigen risico bij de milieuschadeverzekering? 

Het eigen risico bij een milieuschadeverzekering is het bedrag dat de verzekeringsnemer zelf betaald voordat de verzekeraar de rest van de schade vergoedt in geval van een milieuschade-incident. De hoogte van het eigen risico wordt beïnvloed door het risico op milieuschade dat een bedrijf loopt. Bijvoorbeeld, bedrijven met grotere milieurisico’s, zoals fabrieken of bedrijven die werken met chemische stoffen, krijgen een hoger eigen risico gezien de potentieel grotere omvang van de schade bij een incident. Het is echter zo dat hoe hoger het eigen risico is dat de verzekeringsnemer bereid is te betalen, hoe lager de maandelijkse premie zal zijn.

Impact van milieureguleringen op de bedrijfsvoering

In Nederland zijn bedrijven verplicht om zich te houden aan strikte milieuwetten en -regelgeving. Deze wetgeving is ontworpen om milieuvervuiling te beperken en de duurzaamheid van bedrijfsprocessen te bevorderen. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot aanzienlijke boetes en zelfs tot het sluiten van bedrijven. Het is daarom essentieel dat je de risico’s van je bedrijf zorgvuldig analyseert en je goed verdiept in de relevante wet- en regelgeving. Hieronder volgen enkele belangrijke stukken milieuregelgeving die van toepassing zijn op bedrijven:

Wet milieubeheer (Wm)
Deze wet regelt de algemene regels voor bedrijven die van invloed zijn op het milieu, inclusief afvalbeheer, luchtvervuiling, en het lozen van afvalwater. 

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Onderdeel van de Omgevingswet, gericht op activiteiten die milieu-impact hebben en stelt eisen aan bedrijfsprocessen om het milieu te beschermen. 

Wet bodembescherming (Wbb)
Richt zich op de bescherming en sanering van de bodem. Bedrijven die potentieel de bodem kunnen verontreinigen, moeten preventieve maatregelen nemen en mogelijk saneringsacties uitvoeren.

Het belang van deskundig advies

Het verkrijgen van deskundig advies is belangrijk bij het kiezen van een milieuschadeverzekering. Elk bedrijf is uniek en loopt verschillende risico’s, variërend van brand tot schadelijke uitstoot. Zonder een passende milieuschadeverzekering kunnen deze risico’s leiden tot aanzienlijke financiële schade. Het is daarom essentieel dat jouw verzekering precies past bij de kenmerken en risico’s van jouw bedrijfsactiviteiten.

Het raadplegen van een specialist biedt niet alleen gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar voorkomt ook potentiële financiële verliezen door ontoereikende dekking. Een adviseur kan een op maat gemaakte verzekeringsoplossing bieden, perfect afgestemd op jouw bedrijf, de unieke risico’s, en de specifieke eisen van jouw sector. Met de diversiteit aan risico’s in verschillende bedrijven en industrieën, is professioneel advies essentieel voor optimale bescherming. Ontdek wat EVR voor jou en je onderneming kan betekenen.

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een fabriek heeft bijvoorbeeld andere risico's dan een schoonmaakbedrijf. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een milieuschadeverzekering kunnen complex zijn. Een adviseur kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een organisatie kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen financiële schade veroorzaakt door milieuschade-aansprakelijkheid.

Hoe wordt de premie bepaald?​

De premie voor een milieuschadeverzekering wordt bepaald door verschillende factoren, die per verzekeraar kunnen verschillen. Deze factoren helpen de verzekeraar het risico in te schatten en daarmee de premie vast te stellen. Over het algemeen kun je verwachten dat de volgende factoren worden meegenomen bij het bepalen van de premie. Let op, de methode en de factoren die gebruikt worden om de premie te bepalen, kunnen verschillen per verzekeraar:

1. Bedrijfsactiviteiten
De aard van de activiteiten die een bedrijf uitvoert, speelt een cruciale rol in het bepalen van de premie. Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of in milieu-gevoelige sectoren opereren, zoals chemische productie of afvalverwerking, hebben doorgaans een hogere premie vanwege het verhoogde risico op milieuschade.

2. Verzekerde bedrag
Het verzekerde bedrag heeft een directe invloed op de hoogte van de premie die een bedrijf of organisatie moet betalen. Wanneer een hoger bedrag verzekerd wordt, resulteert dit in een hogere maandelijkse premie, aangezien het risico voor de verzekeraar toeneemt bij mogelijke schadeclaims.

3. Bedrijfslocatie
De locatie van de bedrijfsactiviteiten heeft invloed op de premie. Bedrijven die gevestigd zijn in gebieden met een hoger risico op natuurrampen of in dichtbevolkte of ecologisch gevoelige gebieden kunnen te maken krijgen met hogere premies.

4. Omvang en schaal van de operatie
Grotere bedrijven of die met uitgebreide faciliteiten kunnen een hogere premie hebben vanwege het potentieel grotere risico en de grotere impact van eventuele milieuschade.

5. Gekozen dekking
De uitgebreidheid van de dekking heeft ook invloed op de premie. Een basisdekking kan gepaard gaan met een lagere premie, terwijl uitgebreidere dekkingen, die meer specifieke risico’s afdekken, doorgaans een hogere premie vereisen. Voorbeelden van dergelijke uitgebreide dekkingen zijn een aanvullende bedrijfsschadeverzekering, dekkingen voor ondergrondse opslagtanks, of het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Weten wat jouw premie wordt voor een milieuschadeverzekering? Klik op de knop hieronder. 

Ontvang een offerte op maat

Risicobeheer en preventie voor milieuschade

Een belangrijk aspect van de milieuaansprakelijkheidsverzekering is het minimaliseren van milieurisico’s binnen een organisatie of bedrijf. Door het implementeren van effectieve risicobeheerstrategieën kunnen bedrijven niet alleen de kans op milieuschade verminderen, maar ook de potentiële verzekeringspremie verlagen. Acties die bedrijven en organisaties kunnen ondernemen als onderdeel van deze preventie omvatten voorlichtingen over milieuschade, het trainen van personeel in het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen, en het onderhouden van veiligheidsprotocollen voor afvalbeheer en lekkagepreventie. 

Deze proactieve maatregelen tonen aan de verzekeraar dat jouw organisatie serieus werk maakt van risicovermindering, wat vaak resulteert in gunstigere premievoorwaarden. Zorg daarnaast voor een goed opgesteld noodplan voor milieucrises. Dit plan is essentieel om snel en effectief te kunnen reageren op incidenten, om verdere schade en aansprakelijkheid te beperken.

Voorbeeld scenario’s hoe de milieuschadeverzekering dekking kan bieden

Milieuschade is een complex aspect waarmee bedrijven geconfronteerd kunnen worden. De kosten hiervan kunnen flink oplopen en de wetgeving op dit gebied is vaak strikt. Om een duidelijker beeld te geven van de milieuschadeverzekering, volgen hier enkele voorbeelden van mogelijke incidenten en de bijbehorende rol van de verzekeraar.

Een chemische productiefaciliteit lekt een opslagtank. De grondstoffen komen terecht in de nabijgelegen grond en wateren die rond het complex liggen. De eerst volgende stap voor het bedrijf is om het incident te melden bij de milieu-autoriteiten. De verzekeraar zal vervolgens een onderzoek doen om de schade te indexeren en een gespecialiseerd saneringsbedrijf inschakelen. In het geval van een lekkage van chemische stoffen vergoed de verzekeraar de kosten van het onderzoek om de schade te indexeren en de kosten voor het saneringsbedrijf. 

Bij een brand in een bedrijfspand komt asbest vrij, een gevaarlijke situatie die wordt verergerd wanneer het bluswerk de asbestdeeltjes verder in de grond drukt, wat leidt tot bodemverontreiniging. De milieuschadeverzekering in dit scenario dekt de kosten voor het onderzoek naar de omvang van de verontreiniging en de noodzakelijke saneringswerkzaamheden om de verontreinigde grond te reinigen.

Een kantoor wordt getroffen door een brand, vermoedelijk veroorzaakt door een storing in een omvormer, wat leidt tot ernstige schade aan de zonnepanelen. Glasscherven en potentieel giftige stoffen uit de gebroken panelen verspreiden zich over het terrein, resulterend in milieuverontreiniging. Een onderzoeksteam van de verzekeringsmaatschappij beoordeelt de oorzaak en de omvang van de schade om dekking en vergoedingen te bevestigen, conform de polisvoorwaarden. De milieuschadeverzekering dekt in het geval van dit getroffen kantoor de schoonmaak en saneringskosten voor het terrein. 

Tips voor je milieuschadeverzekering

Tip 1: Integreer preventieve maatregelen
Voor bedrijven die risico lopen op milieuschade is het verstandig om preventieve maatregelen te treffen om incidenten te voorkomen. Dergelijke incidenten kunnen namelijk aanzienlijke financiele, aansprakelijkheids en reputatierisico’s met zich mee brengen. 

Tip 2: Voer regelmatig risico-assessments uit
Laat regelmatig milieurisico-assessments uitvoeren door gekwalificeerde professionals om potentiële risico’s te identificeren en te beheren. Dit helpt bij het up-to-date houden van je verzekeringsdekking en zorgt ervoor dat je polis de huidige bedrijfsomstandigheden weerspiegelt.

Tip 3: Documentatie en compliance
Zorg voor volledige documentatie van al je bedrijfsactiviteiten en milieu-beheerpraktijken. Bewijs van naleving van milieuregelgeving kan essentieel zijn in het geval van een claim en kan de afhandeling van claims versnellen en vereenvoudigen.

Deskundig advies

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een milieuschadeverzekering onmisbaar. Het is belangrijk om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsspecialist van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Zet de eerste stap om je bedrijf te beschermen tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, verzuim-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kan onze vergelijkingstool de beste verzekering voor jou aanbieden.

Het laatste zakelijke nieuws

Lees de ontwikkelingen omtrent verzekeringen

Veelgestelde vragen

De belangrijkste antwoorden over milieuschadeverzekering

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of Jeroen van der Zwan

Jeroen van der Zwan

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Jeroen van der Zwan. Jeroen houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven