Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Nieuws over Zorgverzekeringen

Declaratie in de zorg te complex

verzekering, verzekeringen, zorgverzekering, declareren, zorg, gezondheidszorg, ziekenhuis, zorguitgaven, transparantie,Het ministerie heeft vorig jaar verzocht om een onderzoek naar de snelheid en transparantie rondom het vaststellen van zorguitgaven in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. De conclusies van dit onderzoek zijn opgenomen in een rapport, dat dinsdag 12 september is overhandigd aan minister Schippers van volksgezondheid.
Uit dit rapport is gebleken dat het declaratie- en vergoedingssysteem in de zorg te complex zijn.

Transparantie

Door de stijgende zorgkosten, hebben patiënten steeds minder begrip voor de late rekeningen.
Personen die een behandeling hebben ontvangen in het ziekenhuis, weten niet altijd op tijd wat zij daarvoor moeten betalen. Een eenvoudig declaratiesysteem, geeft eerder duidelijkheid over wat zij moeten betalen.
De tweede kamer kan daarnaast de stijgende zorgkosten onder controle houden als deze eerder een beeld krijgt van de uitgaven in een bepaald jaar.

Vaststelling zorguitgaven

De tweede kamer en de algemene rekenkamer hebben al meerdere malen kritiek geleverd op het huidige vergoedingssysteem en bijbehorende administratie. Zo zijn de totale zorguitgaven pas drie jaar na dato vast te stellen.
Zowel de patiënten als de overheid ondervinden hier de gevolgen van. Zo krijgen patiënten soms pas na jaren de rekening binnen en kan de overheid het beleid hier moeizaam op aanpassen.

Onder andere het eigen risico zou eenvoudiger kunnen, door een vaste bijdrage te rekenen per soort zorg. Bijvoorbeeld door een vaste eigen bijdrage toe te kennen aan een dagopname, kan het bedrag direct na de behandeling in rekening gebracht worden.
Dit is transparanter en de patiënt kan direct zien waar er voor wordt betaald.

Dagprestaties

Na het starten van een behandeling kan het 4 maanden tot een jaar duren voordat het ziekenhuis de kosten declareert. Dit kan volgens de Commissie van Transparantie en Tijdigheid, sneller en minder complex.
Volgens de Commissie is afrekenen op basis van dagprestaties een oplossing. De rekening kan dan direct naar de patiënt worden gestuurd, zodra deze een behandeling heeft gehad.
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben zo direct de mogelijkheid om precies te zien welke kosten er zijn gemaakt.

Late declaratie

Ziekenhuizen zijn vaak in november op de hoogte van het budget, maar kunnen pas declareren, zodra er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de tarieven van de behandelingen.
Afspraken over de behandelingsprijzen worden vaak laat gemaakt, waardoor de zorg pas veel later kan worden gedeclareerd.

Het vereenvoudigen van het huidige systeem, creëert meer ruimte voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Deze ruimte kunnen zij gebruiken om zich bezig te houden met afspraken over de essentiële zorg en de zorgkwaliteit.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Hogere zorgkosten en zorgtoeslagen in 2018

Veel ophef over inkomensafhankelijke zorgpremie

Volgend jaar stijgen de zorgpremie en het eigen risico. Ook zal de zorgtoeslag stijgen. Deze zal in totaal stijgen met een bedrag van 130 euro per jaar. Hiervan gaat 65 euro naar de burgers. De andere helft heeft het kabinet vrijgegeven om hun koopkracht te herstellen.

Kwaliteit
De kwaliteit van de zorg in Nederland ligt erg hoog. Toch lijkt het alsof de gemiddelde Nederlander steeds minder bereid is om de daarbij behorende kosten te betalen. Minister Schippers, van Volksgezondheid, heeft de zorguitgaven weten omlaag te drukken via akkoorden met huisartsen en ziekenhuizen. Toch is te zien dat de zorgkosten blijven stijgen.

De bevolking groeit nog steeds elke dag. Ook wordt de gemiddelde mens steeds ouder en worden er steeds meer technieken ontwikkeld om ons in leven te houden. Dit bij elkaar zorgt ervoor dat we met zijn allen steeds meer voor zorg zullen moeten betalen.

Stijging zorgpremie
De stijging van de zorgpremie zet de politieke partijen aan het denken. Partijen zoals de Christen Unie en het CDA en gaven aan liever het eigen risico te behouden zoals het nu is. De VVD en D66 zien daar het probleem niet in aangezien de burgers bij daling van het eigen risico alsnog zullen moeten gaan betalen. Dit gebeurt dan via hogere premies of hogere belastingen. Een andere mogelijkheid om de kosten stabiel te houden is het basispakket van nu te behouden en minder medische ingrepen te vergoeden.

Cijfers
Het Centraal Planbureau heeft met een berekening aangetoond dat het verlagen van het eigen risico duurder uit zou gaan pakken. Wanneer het eigen risico van 385 euro met 100 euro verlaagd zou worden zou dat omgerekend meer dan een miljard euro gaan kosten.
Het Centraal Planbureau zal in de loop van de week nog met een aantal nieuwe cijfers over de loonstijgingen en koopkracht komen. De zorgbedragen uit de conceptstukken voor Prinsjes dag kunnen hierdoor nog enigszins afwijken van de definitieve cijfers. Naar verwachting zullen er geen grote aanpassingen worden gedaan.

Doorberekening
Verzekeraars lieten eerder dit jaar weten dat de basispremie zou gaan stijgen. Ze stijgen nog steeds ondanks dat het kabinet de zorgkosten heeft weten te drukken. De verzekeraars gaven aan dat zij geen andere mogelijkheid zien dan de stijgende zorgkosten gedeeltelijk door te berekenen aan hun verzekerden.
Anderen vinden dit juist onterecht aangezien de verzekeraars voldoende geld bezitten om de premiegelden te kunnen drukken. De hoogte van de basispremie van 116 euro is dan ook een voorlopige berekening. Het bedrag dient meer als een richtlijn voor verzekeraars wanneer zij in november de uiteindelijke tarieven bepalen.

Tevredenheid bij de NZa over zorgverzekeraars in 2016

NZA-zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft het werk van de zorgverzekeraars in het jaar 2016 beoordeeld. Zo werd duidelijk dat jongeren, ouderen, gezonde en ook zieke personen werden toegelaten om een verzekering af te sluiten. Het fijne hieraan is dat iedereen de zorg krijgt die ze nodig hebben.

Controle
Ook werd dit jaar strenger gecontroleerd of de door arts of behandelaar gestuurde rekeningen wel kloppen. Dit werkt voordelig voor de burgers, zij hoeven dan niet onnodig meer te betalen. Deze punten hebben voor tevredenheid gezorgd bij de Nza. Het laat zien dat zorgverzekeraars meewerken aan het vertrouwen in het zorgstelsel.

Premie
Momenteel doen de zorgverzekeraars het goed. Ze vervullen hun taken en zijn op maatschappelijk gebied ook op de goede weg. Zo hebben ze ook hun geldzaken voor de risicoverevening op orde. Deze risicoverevening zorgt ervoor dat verzekeraars meer geld ontvangen wanneer hun verzekerden meer zorgkosten maken. Hierdoor betalen de zieke verzekerden geen hogere premie dan de gezonde verzekerden. De premies worden namelijk gelijk gesteld.

Verwachtingen

In de toekomst kan het wat lastiger worden voor de zorgverzekeraars. Het kan mogelijk zijn dat er meer zorgverzekeraars de markt zullen betreden. Ook kunnen de Europese kapitaaleisen worden aangepast waardoor verzekeraars verplicht zijn meer eigen vermogen moeten te bezitten.

In een nadelige situatie zou het kunnen voorkomen dat zorgverzekeraars alleen gezonde mensen zullen accepteren omdat zij bijna geen zorg nodig hebben. Deze manier van werken is voordeliger voor de verzekeraar maar werkt nadelig voor de markt.

Als gevolg hiervan heeft de NZa de minister van VWS het advies gegeven om het risicoverevening systeem nog verder te verbeteren. Hierdoor kunnen situaties zoals deze vermeden worden.

Verbeteringen
Op een aantal punten ziet de Nza mogelijkheden voor verbetering. Er kan meer aandacht worden besteed aan wachttijd problemen en moeilijke zorgvragen. Als gevolgd hiervan zullen verzekerden meer vertrouwen op hun verzekeraar en tijdig worden geholpen.
Als verzekerden bellen moet er de juiste informatie worden doorgegeven. Ook is het handig dat deze informatie terug kan worden gevonden op de website. Dit zijn zaken die de Nza nog in de gaten zal houden de komende jaren.

De NZa zal volgend jaar ook goed in de gaten houden of zorgverzekeraars iedereen accepteren voor een zorgverzekering, men de zorg krijgt die nodig is en of verzekerden voor dezelfde polis ook dezelfde premie moeten betalen.


Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen sluiten deal: dure medicijnen worden gezamenlijk ingekocht

inkoop-dure-medicijnen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn van plan om dure medicijnen gezamenlijk in te kopen. Het voordeel van deze samenwerking is dat de prijzen van de geneesmiddelen een stuk zullen dalen. Volgend jaar zal de eerste proef plaatsvinden waarbij kankermedicijnen ingekocht worden.

Lange termijn
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraar Nederland en de academische ziekenhuizen zullen de samenwerking uitvoeren. De organisaties hebben laten weten dat ze erg tevreden zijn betreft de samenwerking. Hierdoor zullen er goede onderhandelingen plaatsvinden met de farmaceutische industrie. Dure medicijnen zullen op de lange termijn beschikbaar kunnen worden gesteld voor patiënten die deze hard nodig hebben. De Autoriteit Consument en Markt laat ook weten voor de samenwerking te zijn. Zij vinden het belangrijk om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en dure medicijnen op de lange termijn te behouden zonder dat de kosten maximaal zijn.

Oplopende kosten

Omdat er jaarlijks veel nieuwe soorten medicijnen op de markt verschijnen zullen naar verwachting de kosten de komende jaren blijven stijgen. Momenteel bedragen de kosten voor de dure geneesmiddelen per jaar zo’n twee miljard euro. Er gaat per jaar gemiddeld een ton per patiënt op aan dure medicatie voor ziektes als reuma en kanker. Dit is acht procent van het totale beschikbare ziekenhuisbudget. Een NVZ-woordvoerder liet weten dat dit nog maar net kan worden betaald. In de toekomst zullen deze kosten oplopen en zal niet alles meer bekostigd kunnen worden.

De proef
Het is bekend dat zo’n dertienhonderd patiënten in Nederland die aan bloedkanker lijden dagelijks medicijnen nodig hebben. De kosten van deze medicijnen lopen jaarlijks op tot zo’n dertig miljoen euro. De proef die volgend jaar gestart wordt zal betrekking hebben op deze vorm van kanker.

De zorgverzekeringen en ziekenhuizen die zich hebben aangesloten bij de samenwerking willen de producenten van drie verschillende soorten pillen aanzetten met een aanbestedingsprocedure om zo de prijzen te verlagen.


Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Frauderen met zorgverzekering: wie schuldig is betaalt

zorgverzekering-fraude

Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) meldt dat zorgverzekeraars voortaan de onderzoekskosten naar fraude zullen verhalen op de fraudeur. De kosten van het onderzoek naar fraude zullen namelijk teruggevorderd worden. Ook is deze nieuwe maatregel toegevoegd aan de lijst van richtlijnen die wordt gebruikt bij het bepalen van de op te leggen maatregelen.

Onderzoekskosten
De hoogte van de onderzoekskosten hangt af van het fraudebedrag en de hoeveelheid onnodige tijd dat in het onderzoek is gestoken. Wanneer een zaak klein of niet ingewikkeld is kunnen de werkelijke onderzoekskosten in rekening worden gebracht of kan er een vast bedrag worden berekend. Wanneer een zaak erg ingewikkeld is en er veel onderzoek naar is gedaan worden de werkelijke onderzoekskosten in rekening gebracht bij de fraudeur. Dit bedrag kan oplopen tot in de duizenden euro’s.

Fraudesignalen
In 2016 kwamen er 447 fraudesignalen binnen bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). In dit jaar werden 106 personen geregistreerd in het waarschuwingssysteem. Dit systeem licht alle zorgverzekeraars in over de fraudeur. Hierdoor zal het voor de fraudeur in de toekomst moeilijker worden om zich te verzekeren.
Verder werd in dat jaar 126 keer het contract met de zorgaanbieder opgezegd vanwege fraude en 71 keer een verzoek gedaan aan een ketenpartner om een fraude via het strafrecht of tuchtrecht aan te pakken.

Tuchtklachten
De zorgverzekeraars waarbij fraude voorkwam hebben tuchtklachten ingediend tegen een huisarts en een apotheker. Het gevolgd hiervan is dat de betrokken huisarts en apotheker beide geen recht meer hebben om hun vak verder uit te oefenen.

Zorgverzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

NIP-test moet niet meer worden vergoed uit het basispakket

NIP-test
De NIP-test moet niet meer worden vergoed vanuit de basisverzekering vindt het Zorginstituut. De Niet-invasieve Prenatale Test kan bij een embryo naar voren halen of er sprake is van een aandoening zoals het syndroom van Down. Er kan vanaf elf weken bekend worden hoe groot de kans is dat het kind wordt geboren met het syndroom. De test, die voor velen zekerheid biedt, zal dan in de toekomst zelf bekostigd moeten worden.

Erfgenamen
Zwangere vrouwen hebben recht op een vergoeding vanuit het basispakket wanneer er sprake is van een risico, beweert het Zorginstituut. De NIP-test zal alleen worden vergoed als Down syndroom in de familie van de verzekerde voorkomt. Door de test uit te voeren zouden er grote risico’s uitgesloten kunnen worden.
Elk jaar veranderen de basispakketten van de zorgverzekering. Het kabinet bepaalt welke behandelingen er thuishoren in het basispakket en welke daar buiten vallen. De Minister van Volksgezondheid vroeg het Zorginstituut om advies of de NIP-test in het basispakket thuis hoort of toch als een aanvullende behandeling moet worden gezien.

Ophef
Door het advies van het Zorginstituut ontstond er ophef rondom de onderhandeling. De VVD en D66 zijn namelijk tegen het advies. Zij vinden dat de NIP-test wel thuis hoort in het basispakket en dan ook vergoed zal moeten worden. Terwijl de ChristenUnie en het CDA hier fel op tegen zijn. De NIP-test zal volgens hen niet vergoed moeten worden door de zorgverzekeraar omdat dit de cijfers van het aantal abortussen zal laten stijgen.

Voor 2020 zal er een besluit moeten worden gemaakt. Tot die tijd geldt nog de regeling van Minister van Volksgezondheid dat alle zwangere vrouwen de test kunnen uitvoeren. De test zal niet worden vergoed vanuit het basispakket maar uit een subsidiepot van 26 miljoen euro die beschikbaar is gesteld. Als er sprake is van een hoog risico of medische indicatie zal de test vergoed worden. Is hier geen sprake van, dan zullen ouders 175 euro zelf moeten bekostigen.

Beschikbaarheid
In het verleden werd de NIP-test alleen beschikbaar gesteld aan risicogroepen. Ook werd er eerst een combinatietest gedaan om te bepalen of de NIP-test volledig vergoed wordt. Veel vrouwen zijn hierdoor naar België gegaan voor de test en betaalden de kosten van €500 uit eigen zak.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Verzekeraar weigert 10 miljoen dollar aan Kanye West uit te betalen

kanye-west

Verzekeringsmaatschappijen die voor de kosten zouden opdraaien van de geannuleerde concerten van de Saint Pablo-tournee zijn van mening dat zij niet aansprakelijk zijn voor de door de rapper gemaakte kosten. Dit komt omdat er een aantal tegenstijdigheden zijn opgedoken in het medisch dossier van Kanye West. Kanye is het hier niet mee eens en dreigde de verzekeringsmaatschappijen voor de rechter te slepen als zij de ‘miljoenen claim’ niet zouden betalen.

Eind vorig jaar blies West meer dan twintig concerten af. Dit gebeurde geheel onverwachts. Op een gegeven moment kwam hij zelfs helemaal niet opdagen. Even later werd West opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige medische aandoening. De gehele tournee werd onderbroken waardoor hij een claim indiende bij de verzekering van maar liefst tien miljoen dollar.

Drugsgebruik
Begin deze maand riep Kanye West Lloyd’s of London op, een verzekeringsmarkt in Londen die onderdak biedt aan meer dan 80 syndicaten. West gaf aan dat Lloyd’s beweerde dat ze hem geen vergoeding zullen uitkeren vanwege de tegenstijdigheden in het dossier van de rapper. Er zou namelijk een vermoeden bestaan dat gebruik van marihuana de oorzaak zou zijn van de medische aandoening.

Tegenstrijd
Lloyd’s of London beweert in een tegenaanklacht dat West zijn bedrijf (Very Good Touring Inc.) zou hebben geweigerd om mee te werken met het onderzoek van de verzekeringsmaatschappij. De medewerkers zouden er namelijk alles aan gedaan hebben om een poging tot onderzoek tegen te houden door relevante feiten te verbergen.
De verzekeringsmaatschappijen beweerde dat er geen link is tussen de huidige medische aandoening en de reeds bestaande psychologische en fysieke aandoeningen van West. Ook zou de rapper zijn medicijnen niet correct volgens voorschrift innemen, alcohol consumeren en ook in het bezit zijn van illegale drugs. Deze tegenstrijdigheden hebben ertoe geleid dat de verzekering maatschappij niet hoeft te voldoen aan haar contractuele verplichtingen aangezien er sprake is van ernstige onregelmatigheden in de medische achtergrond van West.

Vervolg
Volgens de advocaat van West, Howard King, wil Lloyd’s niet instemmen met de claim. Maar aan de andere kant zouden ze ook geen feitelijke basis kunnen vinden om de claim van West te kunnen ontzeggen. Lloyd’s heeft een aanvraag gedaan om het proces voor een jury uit te voeren. Tot nu toe is het nog onduidelijk of dit daadwerkelijk zal gaan gebeuren.

Zorgverzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Zorgkosten over ruim 20 jaar verdubbeld

HAARLEM - Een gezin betaalt volgend jaar gemiddeld 100 euro meer aan premies voor de zorgverzekering. Tot die conclusie komt de vergelijkingssite Verzekeringssite.nl. Het ministerie van Volksgezondheid gaat vooralsnog uit van een gemiddelde premiestijging van ongeveer 2 procent (20 euro) per basisverzekering. ANP XTRA KOEN SUYK

HAARLEM – Een gezin betaalt volgend jaar gemiddeld 100 euro meer aan premies voor de zorgverzekering. Tot die conclusie komt de vergelijkingssite Verzekeringssite.nl. Het ministerie van Volksgezondheid gaat vooralsnog uit van een gemiddelde premiestijging van ongeveer 2 procent (20 euro) per basisverzekering. ANP XTRA KOEN SUYK

De zorgkosten in Nederland zullen per 2040 verdubbeld zijn tot een bedrag van 174 miljard euro. De zorguitgaven van een gemiddelde Nederlander zal dan toegenomen zijn tot 9.600 euro per persoon per jaar. De zorgkosten liggen nu op 5.000 euro. Dit blijkt uit een berekening van het Trendscenario Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Medische vooruitgang
Ook op medisch gebied zullen de kosten gaan stijgen. Er komen steeds betere behandelingen en betere medicijnen op de markt. Dit is een goed teken want hierdoor kunnen steeds meer ernstige ziektes worden genezen of kan het leven van bijvoorbeeld kankerpatiënten verlengd worden. Door de nieuwe behandelingen en medicijnen wordt er een stuk meer uitgegeven. Aan de behandelingen voor kanker zal er per 2040 ongeveer 23 miljard euro worden uitgegeven. Dat is ruim vier keer zo veel als in 2015.

Bevolkingsgroei
Er zijn steeds meer 65-plussers in Nederland. Dit komt door de toenemende bevolkingsgroei en de vergrijzing. Aan de 65-plussers wordt 43 procent van de totale zorguitgaven uitgegeven. Dit percentage zal per 2040 gegroeid zijn naar maar liefst 58 procent. Dit komt doordat er steeds meer kostbare medicijnen op de markt verschijnen. Men wordt steeds ouder en hierdoor zal de periode waarin zorg nodig is, steeds langer worden. Ook dit brengt weer extra kosten met zich mee.

Geestelijke gezondheidszorg
Ook de kosten binnen geestelijke gezondheidszorg stijgen. Bijvoorbeeld voor de behandeling van psychische stoornissen, dementie en verstandelijke beperkingen. De komende 20 jaar zullen de uitgaven op dit gebied stijgen van 21 miljard euro naar ongeveer 49 miljard euro in 2040.

Zorgverzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klantenservice van Nederlandse verzekeraars

klantenservice-jpg
Het is voor sommige Nederlandse verzekeraars een uitdaging om hun klanten de
beste service te geven. Maar hoe ziet een goede klantenservice eruit? En hoe
denken de bedrijven en de klanten zelf over de klantenservice?
De band en het contact met de klanten is erg belangrijk. Als verzekeraar moet je zorgen
dat jouw klanten snel iets kunnen afsluiten of wijzigen aan hun verzekering. Help de
klanten daar ook bij als ze dit nodig hebben d.m.v. een telefoongesprek of via
verschillende social media.

Social media
Voor een goede klantenservice is het belangrijk om alle digitale ontwikkelingen te blijven
volgen. Met verschillende social mediakanalen kun je als verzekeraar je klanten goed op
de hoogte houden. Verzekeraars zullen zich moeten inzetten op full service via social
media.

Wees bereikbaar
Wees bereikbaar voor uw klanten. Of uw klant nu telefonische, per e-mail, via social
media of een ander kanaal contact met u opneemt. Zorg ervoor dat iemand de telefoon
kan aannemen als er een klant belt. Een antwoordapparaat is niet genoeg, want een
klant belt niet voor niets.

Klantenervaring
Veel bedrijven denken een stuk positiever over de klantervaring die zij bieden dan hun
klanten zelf. Ruim 75% van de bedrijven zegt de klant centraal te stellen en slechts 30%
van die klanten vindt dat de service aan hun verwachtingen voldoet.
Betalen voor betere service
Omdat maar 30% van de klanten vindt dat de service aan hun verwachtingen voldoet, is
er een onderzoek gedaan met als hoofdvraag of klanten extra geld over hebben voor
een betere klantenservice. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel klanten inderdaad extra
geld over hebben voor een betere service. Ongeveer 4 van de 5 klanten zijn bereid meer
geld te betalen voor hetzelfde product bij een bedrijf dat een betere klantenervaring
biedt. Bijna 1 op de 10 wil daarvoor zelfs de helft meer betalen.

Verzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering
afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is
en welke het beste bij u past.

Zorgpremie in 2018

medicijnen

Er is een grote kans dat het komende jaar de premie voor de zorgverzekering weer zal stijgen. Uw zorgverzekering zal weer bestaan uit een basisverzekering en mogelijk een aanvullende verzekering. De basisverzekering is verplicht. Elk jaar is er weer de vraag hoeveel de kosten zullen bedragen voor de zorgpremie en het eigen risico.

Het goede nieuws voor het jaar 2018 met betrekking tot de zorgverzekeringen is dat er geen behandelingen weg zullen vallen. Er komen wel een paar voorzieningen bij. Een voorbeeld is het wegvallen van de eigen bijdrage van 341,31 euro voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak.

Het basispakket in de zorg is voor iedereen gelijk en voor het afsluiten van het pakket kan je niet worden geweigerd door een verzekeraar. Het pakket bevat vele behandelingen en voorzieningen waar een verzekerde gebruik van kan maken. Hieronder vindt u de meest belangrijke van deze behandelingen en voorzieningen:
• Anticonceptie tot 21 jaar
• Een bezoek aan het ziekenhuis, huisarts en medisch specialist
• Bijzondere tandheelkundige zorg
• Logopedie
• Erfelijkheidsonderzoek
• Verloskundige hulp en kraamzorg
• Groot deel van de medicijnen
• Wijkverpleging
• Ziekenvervoer

Het verplichte eigen risico voor 2017 bedraagt 385 euro voor de basisverzekering. Het vrijwillig eigen risico voor een aanvullende verzekering kan oplopen tot 800 euro. Als je toch twijfels hebt of een behandeling wel of niet onder het eigen risico valt kan je dit altijd vragen bij de zorgverzekeraar. Sommige medicijnen bijvoorbeeld vallen wel onder het eigen risico en andere weer niet.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier in onze vergelijker voor een zorgverzekering die bij u past.